En sammanställning av aktuella näringslivsnyheter på regionnivå som är av högsta vikt för oss i Mullsjö kommun. Hur kan vi dra nytta av de kommande höghastighetstågen? Företagsjouren hjälper företag att komma på fötter och har nu ny resurs riktad till jordbruksföretag. Hur kan företag utveckla sin verksamhet med hjälp av Innovation Runway? Hur kan företag ha nytta av Finansieringsguiden? Vad innebär arbetet med Träregion Småland för oss i Mullsjö? Vad är aktuellt inom Strukturfondsprogrammen?

 

Höghastighetståget viktigt för Mullsjöregionens utveckling

Planeringsarbetet med höghastighetstågen pågår för fullt i Region Jönköping. Denna utbyggnad innebär fantastiska möjligheter för näringslivstillväxten i Mullsjö kommun. Enligt Trafikverkets beräkningar är både Mullsjö och Habo kommun stora vinnare när det gäller befolkningsökning och näringslivstillväxt. Dock krävs det att vi på lokal nivå gör ett eget arbete för att identifiera på vilket sätt vi bäst utnyttjar de nya möjligheterna så nu gäller det att vi alla engagerar oss tillsammans och ligger i framkant för att få ut maximal nytta.

Sträckningen är inte helt klar, men definitivt förslag ska lämnas in under hösten. Enligt nuvarande plan är det Stockholm-Jönköping-Göteborg, med lokala stopp i Ulricehamn och Borås som gäller. Sträckningen Stockholm-Jönköping-Malmö är mer osäker, men det lutar mot att det lokalt blir via Värnamo-Ljungby-Hässleholm alternativt via Alvesta-Växjö-Hässleholm. Man räknar med att restiden Jönköping-Stockholm blir ca 1,5 h.

Det pågår en diskussion kring finansiering, bl.a. kring vem som ska medfinansiera och hur det ska finansieras, t.ex. genom avgifter, anslag etc.  Detta baseras till stor del på vem som har nyttan av höghastighetstågen; stat, region, kommun, näringsliv etc.

Nyttan man ser består av bostadsnytta, resenärsnytta, miljönytta, arbetsmarknadsnytta, näringslivsnytta och social nytta. Sammantaget leder allt detta till en stark tillväxt för såväl regionen som kommunerna.

Tidplanen just nu är följande:

Ostlänken, Järna – Linköping       2028
Infarter Malmö och Göteborg        2028
Götalandsbanan                                2030
Jönköping – Skåne                           2035

Under 2015 arbetar man med att ta fram underlaget. 2016 sker förhandlingar och 2017 lägger man fram förslag till beslut. Det är en lång process men mycket viktigt att vi är med och påverkar redan nu för att Mullsjö kommun och våra lokala företag ska få ut mesta möjliga av satsningen.

Stationen i Jönköping blir vid södra Munksjön (Jkpg södra). Genom att bygga ut kollektivtrafiken kan man se till att alla kommuner i regionen får ut så mycket som möjligt av de nya höghastighetstågen. Det måste finnas smarta ”triangellösningar” för anslutning från orterna runtom. Från Mullsjö ska man inte behöva byta till spårvagn/buss för att ta sig till Jkpg södra, utan lokaltrafiken ska byggas ut på ett smart sätt så vi kan koppla ihop nuvarande trafikering med den nya.

Information om projektet finns på Trafikverkets hemsida.

 

Företagsjouren hjälper lantbrukare att bli mer lönsamma

Företagsjourens uppdrag är att snabbt och kostnadsfritt ge rådgivning till företag som står inför bland annat likviditetsproblem och konkurshot. Nu har Företagsjouren en ny resurs inriktad mot jordbruksföretag, företagsrådgivaren Pelle Philip. Man gör nu en satsning på gröna näringar för att man inom regionen ser det som ett viktigt utvecklingsområde samtidigt som det är svårt för lantbrukare att klara sig. Nu kan dessa få extra hjälp att både klara sig och kunna utvecklas istället för att gå mot avveckling. Se till att ta kontakt tidigt för att få bästa förutsättningarna att få hjälp att bli mer lönsam! Mer information på Region Jönköpings hemsida.

 

Innovation Runway

Ni vet de där problemen och utmaningarna ni står inför som ni inte riktigt vet hur eller har tid att överbrygga? Eller alla de där idéerna som ligger i byrålådan för att ni inte har tid att ta tag i dem eller är osäkra på om idéerna håller..? Nu finns det en fantastisk möjlighet att få kostnadsfri hjälp att utveckla era företag. Ni får tillgång till affärsutveckling, resurser, tid, kompetens och struktur för att kunna utveckla er verksamhet samt driva era idéer och innovationer framåt. Detta gäller alla företag från 2-3 anställda och uppåt, så tveka inte att kontakta Sara Vennström på 0707-661972 eller e-post så går vi igenom förutsättningarna mer i detalj. Enda kravet är att företagsledningen har ett intresse för innovation och ett engagemang att utveckla företaget. Innovation Runway är ett EU-projekt som vill ge ditt bolag ökad konkurrenskraft genom innovation och förnyelse. Här kan ni få veta mer om Innovation Runway.

 

Finansieringsguiden

Via Science Park kan befintliga företag som vill satsa på tillväxt få hjälp med att hitta finansiering. Mullsjö Utveckling arrangerar ett seminarium eller informationsträff gällande detta under hösten. Vill ni veta mer redan nu så kontakta Sara Vennström på 0707-661972 eller e-post. Ni kan också läsa mer om finansiering på Finansieringsportalen.

 

Träregion Småland – Hur kan Mullsjöregionens näringsliv manifestera trä under Träveckan?

Vision: ”Småland är 2020 en ledande träregion i Europa”

Under hösten 2015 arbetar man med att utforma hur detta ska mätas och uppnås.

Varför satsa på detta i Småland? 70-75 % av svensk träindustri finns i denna region eller angränsande län och är ett viktigt område där det finns potential till utveckling och tillväxt.

Under vecka 47, 16-20 nov är det Träveckan i Småland. Då vill man manifestera trä på något sätt i varje kommun. Man kommer då bl.a. arbeta med profileringsfrågor för att lyfta fram vikten av träindustrin och möjligheterna att använda trä till nya användningsområden.

Vi i Mullsjö kommun har ansvar att driva dessa frågor lokalt och anordna trärelaterade aktiviteter under Träveckan. Därför är det hög tid för er alla att fundera över vad ni kan göra under Träveckan. Se detta som en möjlighet att lyfta fram er verksamhet och testa era idéer. Vänligen återkom asap till Sara Vennström med förslag till aktiviteter under Träveckan på 0707-661972 eller e-post. Genom ett gemensamt engagemang är jag säker på att vi kan sätta Mullsjö kommuns företagare på kartan denna vecka.

 

Strukturfondsprogrammens insatsområden

ERUF (Regionalfonden)

Insatsområden:

  1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
  3. Öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag
  4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Total budgetram: 531 Mkr

Dessa projekt kräver medfinansiering, Regionala fonden medfinansierar max 50 % av insatserna inom området. I förra utlysningen godkändes bl.a. projektet Innovation Runway. Nästa utlysning kommer 2016.

 

ESF (Socialfonden)

Programområde 1: Kompetensförsörjning 30 %

Programområde 2: Öka övergångarna till arbete 70 % (funktionsnedsatta, nyanlända och ungdomar etc.)

Denna fond riktar sig till arbetsmarknadspolitiken med fokus på nya arbetsmarknadsmetoder och modeller. Nuvarande utlysning stänger 14 sep.